Make your own free website on Tripod.com
Michinoku Pro


MICHINOKU PRO/DRAGON'S GYM LUCHA LIBRE VG 1hr 55mins
1. Men's Teoh/Shoichi Funaki/Gran Hamada vs. Super Delfin/Tiger Mask IV/Gran Naniwa
2. Hayabusa/Jinsei Shinzaki vs. Yukihiro Kanemura/Mr. Gannosuke
3. Men's Teoh/Shoichi Funaki/Yoshihiro Tajiri vs. Gran Hamada/Masato Yakashiji/Noahiro Hoshigawa
4. Super Delfin/Hayabusa vs. Tiger Mask IV/Gran Naniwa
5. Magnum Tokyo vs. Tony Rivera
6. Shiryu/Kendo/Aguila vs. Black Warrior/Violencia/Rey Buccanero
7. Ultimo Dragon vs. Dr. Wagner Jr.